Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Piecza zastępcza

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednym z istotnych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie jest organizowane pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub, gdy jest to niemożliwe, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedniego życia, pokonywania trudności zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych, dążenia do przysposobienia.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:

 • spokrewniona;

 • niezawodowa;

 • zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;

 1. rodzinny dom dziecka.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu,
po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, a w szczególności:

 • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

 • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,

 • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

 • zapewnia dziecku ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości, chyba że wcześniej dziecko powróci do rodziny biologicznej lub zostanie przysposobione do rodziny adopcyjnej.

Zapewnienie dzieciom opieki zastępczej w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz udzielanie im świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pozostających pod opieką tych rodzin jest zadaniem własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jednostką zobowiązaną do udzielania pomocy i sprawowania nadzoru nad rodzinnymi formami pieczy zastępczej w imieniu Starosty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, działanie na rzecz zaspokojenia ich potrzeb wymaga równoległego podejmowania czynności opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. Tego typu potrzeby dzieciom pozbawionym częściowo lub trwale opieki i wychowania w rodzinie biologicznej powiat zapewnia przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na terenie powiatu białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2017 roku funkcjonowało 12 placówek całodobowego pobytu, w tym 8 prowadzonych na zlecenie powiatu:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Białogardzie,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Białogardzie,

- Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie,

- działające w strukturach Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie:

- Rodzina SOS – 1

- Rodzina SOS – 2

- Rodzina SOS – 3

- Rodzina SOS – 4

- Rodzina SOS – 5

- Rodzina SOS – 6

- Rodzina SOS – 8

- Rodzina SOS – 10

oraz 1 placówka dziennego pobytu:

- Placówka Wsparcia Dziennego w Białogardzie.

Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy. Skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki w rodzinie biologicznej do placówki opiekuńczo – wychowawczej następuje po wyczerpaniu wszystkich możliwości udzielenia pomocy rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej formie opieki zastępczej.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Projekt